โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

 

 

 

ชื่อโครงการ ผักกางมุ้ง (Hydroponics)

 หลักการและเหตุผล


             โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง  มีพื้นที่ดินเป็นส่วนน้อย  โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะพื้นที่ในการทำเกษตร   ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะนำโครงการการปลูกผักลอยฟ้าไฮโดรโพนิคส์ เข้ามามีบทบาทเพื่อแก้ปัญหาของการปลูกพืชในดิน ซึ่งมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช รวมทั้งเชื้อโรคพืชที่อาศัยอยู่ในดิน ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ปลูก นอกจากนี้การปลูกพืชในดินยังต้องใช้น้ำมาก   ถ้าปราศจากแหล่งน้ำก็ก่อให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูกอีกการปลูกพืชในดินต้องมีการเตรียมดิน ปรับสภาพดิน และต้องใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามอายุพืช "ไฮโดรโพนิคส์" จึงเป็นระบบการปลูกพืชที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ตามแนวพระราชดำรัส พอมี  พออยู่  พอกิน  และพอเพียง  เป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบัน  ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียง  ความสุข    นั่นก็คือทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมี  3 ลักษณะ


•  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ


•  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ


•  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล


 และ 2 เงื่อนไข 

•  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ


•  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลปัจจุบัน   


" ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับจะพังหมด จะทำอย่างไร ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่
ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟหรือถ้าขั้นโบราณว่า มืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ.

 
… ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ ก็มีเป็นขั้น ๆแต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง นี้
ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้.จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน.
…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้

 

 

 

             เนื่องด้วยทางโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทำให้งบประมาณที่ได้รับในการจัดการศึกษามีจำนวนจำกัด  และการทำกิจกรรมบางกิจกรรมก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มความสามารถด้วยมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ  และนักเรียนที่เรียนอยู่ก็ขาดทุนการศึกษา  ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จึงได้นำแนวคิดจากทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ในการบริหารโรงเรียนในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  โดยการที่จะทำโครงการการปลูกพืชไฮโดรโพนิคส์  และนำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่าย  เพื่อเป็นการหารายได้ให้กับโรงเรียน  ,  นักเรียน  และอีกทั้งยังเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากต่างๆ ได้อีกด้วย  (คณิตศาสตณ์ , วิทยาศาสตร์ , การงานฯ   และ  ภาษาไทย  เป็นต้น

             ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีจึงได้ดำเนินโครงการผักไร้ดิน  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบใหม่นี้  และให้ครูผู้สอนได้บูรณาการการเรียนสอนในกลุ่มสาระต่างๆ  จากแปลงปลูกผักไร้ดิน

ผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นนวัฒกรรมการปลูกผักแบบใหม่ที่เป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันและคิดว่าในอนาคตนวัฒกรรมนี้จะเป็นที่นิยมกันมากในสังคมเมืองจึงได้ทำการศึกษาการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์เพื่อเป็นแบบอย่างในการศึกษาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ของคนรุ่นต่อๆไป   ผักไฮโดรโปรนิกส์ เป็นโครงการที่ทำมาต่อเนื่องแต่ยังขาดโรงเรือนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

 

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. นำแนวคิดจากทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ในการบริหารโรงเรียนในเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
 2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  (คณิตศาสตณ์ , วิทยาศาสตร์ , การงานฯ   และ  ภาษาไทย  เป็นต้น
 3. เพื่อเป็นแบบอย่างในการศึกษาการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ของคนรุ่นต่อๆไป
 4. เพื่อเป็นทุนให้กับนักเรียนที่ยังขาดทุนในการศึกษา

  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เป้าหมายแผนงาน/โครงการ

โรงเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือ  นักเรียน  ชุมชน  ให้มีความพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่อไป

 1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน/จำนวนคน  และพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์

หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการโรงเรียนอนุบาลสังขละทั้งหมด 

 1. ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ชุมชน  ได้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดิน   ได้รับผักปลอดสารพิษ  สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ชุมชน  ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เข้ากับบริบทของตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  บนพื้นฐาน  ความพอเพียง

 

ความสอดคล้องของโครงการเข้ากับยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

 1.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
 2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
 3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ  บริหารการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย
 4. การบริหารในการขับเคลื่อนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ชื่อผู้ประสานงาน 

                ชื่อ นายอาทิตย์  รุ่งศรีนาค  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย   สถานที่ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

โทรศัพท์  0833144388 

  สถานที่ดำเนินงาน  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี   หมู่ที่ 3  บ้านไหล่น้ำ  ตำบล หนองลู่   อำเภอสังขละบุรี  จังหวัด กาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ 

                ปีการศึกษา 2559

การดำเนินงาน 


                แผนการดำเนินงาน 

                1.  ด้านนโยบายผู้บริหาร  การบริหารจัดการและแนวทางการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

                                -  จัดทำสถานโรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

                2.  ด้านการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

                                -  การจัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน

                                -  จัดทำเอกสาร/แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการ

                                -  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

                3.  ด้านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

                                -  แต่งตั้งคณะกรรมการในโรงเรียน

                                -  ประชุมร่วมกับชุมชน

                4.  ด้านการดำเนินโครงการพืชไร้ดิน (Hydroponics ของโรงเรียน

                                -  สมุดฝาก

                                -  ทะเบียนสมาชิก

                                -  แบ่งคณะทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานพืชไร้ดิน (Hydroponics 

                ขั้นตอนที่  1  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพืชไร้ดิน (Hydroponics

                ขั้นตอนที่  2  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพืชไร้ดิน (Hydroponics

                ขั้นตอนที่  3 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์

                ขั้นตอนที่  4  ดำเนินการ

                ขั้นตอนที่  5  ประเมินผลการดำเนินการ

 


การดำเนินกิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน/งบประมาณ

 

ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 

 

 

16  พ.ค. 2559

ประชุมชี้แจง

 

 

16  พ.ค. 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

25  พ.ค. 2559

จัดเตรียมสถานที่/จัดป้ายนิเทศ/เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

30  พ.ค. 2559

ดำเนินการ

 

 

30  ก.ย. 2559

ประเมินผลและสรุปเพื่อดูการปฏิบัติงานว่าต่อหรือหยุด

 

กิจกรรม

รายการค่าใช้จ่าย

ราคาต่อหน่วย

รวมเงิน

1.ผักกางมุ้ง

1.โรงเรืยนผักกางมุ้ง

2. ค่าตอบแทนการสร้างโรงเรือน

3.  ค่าพันธุ์  ค่าปุ๋ย 

30,000

10,000

10,000

50,000

2.ผักไฮโดรโปนิกส์

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์

2.ค่าพันธุ์  ค่าปุ๋ย 

1,5000

5,000

20,000

3.ปลูกผักลอยฟ้า

1.วัสดุอุปกรณ์

2.ค่าพันธุ์  ค่าปุ๋ย 

3,000

2,000

5,000

4.เลี้ยงปลา

1.วัสดุอุปกรณ์

2.ค่าพันธุ์ปลา และอาหาร

2,000

3,000

5,000

5.เลี้ยงไก่และเป็ด

1.วัสดุอุปกรณ์

2.ค่าพันธุ์ไก่และเป็ด และอาหาร

5,000

15,000

20,000

              
 
Online:  3
Visits:  228,366
Today:  68
PageView/Month:  9,315